Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Gminę Miejską Turek z siedzibą przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek, tel. 63 289 61 00, mail: poczta@miastoturek.pl wyłącznie w celu realizacji budżetu obywatelskiego. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, moje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1/ podmioty upoważnione do odbioru moich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2/ podmioty, które przetwarzają moje dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje mi prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawana podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce pywatności.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?